Bakan Şimşek sinyali verdi… Esnek çalışmanın bilinmeyenleri… 7 maddede toplandı…


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştireceğiz” açıklaması dikkat çekti.B akan Şimşek’in, bahsettiği modelin taslağın detayları ortaya çıktı. Sabah’ın haberine göre, Devlet Memurları Kanununa göre hazırlanan esnek çalışma yönetmeliğinin taslağı şu şekilde;

1. AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR, TEMEL İLKELER

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, memurların iş-yaşam dengesini kurmalarına yardımcı olmak suretiyle işe bağlılıklarını, sorumluluk bilinçlerini ve verimliliklerini artırmak, işe geliş-gidişteki zaman kaybını önlemek, trafik sıkışıklığını azaltmak, hasta, çocuk engelli ve yaşlı bakım sorumluluklarını kolaylaştırmak, idari hizmet masraflarını azaltmak ve kamu kaynağının israfını önlemek için uygulamaya konulacak Devlet memurlarının esnek çalışma şekillerini ve bu çalışma şekillerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasında yer alan memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 99, 100 ve 231 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akademik eğitim amaçlı çalışma: Üniversitelerde veya eğitim enstitülerinde yüksek lisans veya doktora eğitimleri için eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere yapılan çalışmayı,

b) Bilişim sistemi: Kurumların her türlü veri, bilgi, belge akışı ile dokümantasyon işlemlerinin ve bunlara ilişkin yazı, kayıt, dosyalama, saklama ve arşivleme işlemlerinin güvenli elektronik imza ile uzaktan yapılmasına imkan veren bilişim sistemi,

c) Çekirdek zaman: Memurların kurumun çalışma ortamında bulunup çalışmak zorunda oldukları zaman dilimini,

ç) Elektronik belge yönetim sistemi: Kurumların faaliyetleri sırasında oluşturdukları her türlü dokümantasyonun, üretiminden nihai tasfiyesine kadar olan süreç içerisinde arşivlenmesini ve yönetilmesini sağlayan sistemi,

d) Emsal memur: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100 üncü maddesine göre tespit edilen günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi çerçevesinde tam zamanlı çalışan aynı veya benzer unvanlı memurları,

e) Esnek çalışma şekilleri: Esnek zamanlı çalışma, değişken zamanlı çalışma, yoğunlaştırılmış çalışma, uzaktan çalışma, kısmi zamanlı çalışma, ve akademik eğitim amaçlı çalışma,

ğ) Esnek zamanlı çalışma: Memurların, çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmakla yükümlü olduğu, esnek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunup bulunmamakta serbest olduğu, kanuni günlük çalışma süresi ve kanuni çalışma süresi kadar çalışmanın zorunlu olduğu çalışma şeklini,

h) Değişken zamanlı çalışma: Memurların, çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmakla yükümlü olduğu, esnek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunup bulunmamakta serbest olduğu, günlük sekiz saat çalışmanın zorunlu olmadığı ancak haftalık kırk saat çalışmanın zorunlu olduğu çalışma şeklini,

ı) Günlük çalışma süresi: Memurların kurumun çalışma ortamında bulunup çalışma yapabileceği zaman dilimini

i) Hesaplama dönemi: Memurların çalıştıkları sürelerin kanuni çalışma süresine göre fazla ya da eksik olup olmadığının tespit edildiği dönemi,

j) Kanuni çalışma süresi: 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesine göre memurların haftalık çalışma süresini,

l) Kanun: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu,

m) Kanuni günlük çalışma süresi: 657 sayılı Kanunun 99 uncu maddesine göre hesaplanan memurların günlük sekiz saatlik çalışma süresini,

n) Kısmi zamanlı çalışma: Hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç, engelli bakım yükümlülüğü bulunan veya belirli bir hizmet ve yaş şartını tamamlamış memurların kanuni günlük çalışma süresinden daha az süreyle yaptıkları çalışmayı,

o) Koordinatör: Kurumlarda yürütülen esnek çalışma şekillerinin uygulamasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmekle görevli personeli,

ö) Kurul: Esnek çalışma şekillerinin uygulamasını yönlendirmek ve koordine etmekle görevli Esnek Çalışma Koordinasyon Kurulunu,

p) Kurum: Esnek çalışma şekillerinin uygulandığı kamu kurum ve kuruluşlarını,

r) Uzaktan çalışma: Memurların, çalışmalarını kurumun çalışma ortamı dışında kanuni günlük veya haftalık çalışma sürelerine bağlı kalmaksızın bilişim sistemi üzerinden yürüttükleri çalışmayı,

s) Yetkili amir: Esnek çalışacak memurlarla sözleşme imzalamak, çalışmaları yönlendirmek ve koordine etmek üzere en üst yönetici tarafından hizmet birimleri itibariyle yetki verilen amiri,

ş) Yoğunlaştırılmış çalışma saati: Kanuni günlük çalışma süresinin başlama saatinden önceki iki saatlik zaman dilimi ile kanuni günlük çalışma süresinin bitme saatinden sonraki iki saatlik zaman dilimini,

t) Yoğunlaştırılmış çalışma: Kanuni çalışma sürelerinin haftanın bazı günlerinde fazla çalışma yapılarak tamamlanması kaydıyla, fazla çalışmaya tekabül eden sürenin memur tarafından aynı veya bir sonraki hafta içerisinde izin olarak kullanılmasına imkan veren çalışmayı,

u) Zaman kayıt sistemi: Memurların günlük çalışmalarının başlama ve bitme saatleri ile günlük ve haftalık çalışma sürelerini tespit eden elektronik kayıt sistemini, ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 5- (1) Bu Yönetmeliğin temel ilkeleri şunlardır:
A) Gönüllülük: Esnek çalışma gönüllülük esasına dayanır. Memurlar, yazılı müracaatları olmaksızın kurumları tarafından esnek çalışmaya zorlanamaz.

B) Eşitlik: Esnek çalışan memurlar, atanma ve yetiştirilmelerinde, ilerleme ve yükselmelerinde, ödev, hak, yükümlülük ve sorumluluklarında, aylıkları ve ödenekleri ile diğer özlük işlerinde emsal memurlarla aynı hükümlere tabidir.
Amirler; esnek çalışan memurlar ile emsal memurlar arasında ayrımcılık yapamaz, hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Esnek çalışan memurların da eğitim, toplantı ve diğer etkinliklere katılımlarını sağlayacak tedbirleri alır.

C) Koordinasyon: Yetkili amir memurlarla, memurlar kendi aralarında, asgari sayıda personelin esnek zaman içerisinde olmasını sağlamak amacıyla koordineli bir biçimde hareket etmek zorundadır.

Ç) Güven ve işbirliği: Amirler; esnek çalışan memurlar ile emsal memurlar arasında güven ve işbirliğine dayalı verimli ve etkin bir çalışma ortamının sağlanabilmesi için esnek çalışanların da görevlerini yerine getirdikleri, hizmet yürüttükleri algısını oluşturacak şekilde davranır ve gerekli tedbirleri alır.

D) Verilerin güvenliği ve gizliliği: Uzaktan çalışan memurlar, bilgi, belge ve verilerin gizliliği ve korunmasından emsal memurlar gibi sorumludur; çalışmalarını yürütürken sadece güvenli ağlardan erişim sağlar ve veri aktarımı yapar.

Kurumlar, verilerin gizliliği ve korunmasına ilişkin kapsamlı teknik düzenlemeler yapmak; kurallar ve yöntemler belirlemekle yükümlüdür.


2. ESNEK ZAMANLI ÇALIŞMA

MADDE 6- (1) Esnek zamanlı çalışmada memurlar, çalışmalarını kurumları tarafından esnek zaman ve çekirdek zaman olarak iki kısma ayrılan çalışma günü süresi içerisinde yürütür. Memurların çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmaları zorunlu iken, esnek zaman içerisinde bu zorunluluk yoktur.

(2) Çekirdek zaman, kanuni günlük çalışma süresi içerisinde en fazla beş saat olacak şekilde; esnek zaman ise çalışma günü süresi içerisinde çekirdek zaman ve öğle dinlenme süresi dışında kalan süreleri kapsayacak şekilde kurumlar tarafından belirlenir. Ancak öğle dinlenme süresi de esnek zaman olarak belirlenebilir. Günlük çalışma süresinin içerisine öğle dinlenme süresinin dahil edilip edilmeyeceği Kurumun tercihine bağlıdır.

Günlük çalışma süreleri

MADDE 7- (1) Günlük çalışma süresi günlük sekiz saat olup, kanuni günlük çalışma süresinin başlama saatinden iki saat önce başlar ve bitme saatinden üç saat sonra sona erer.

(2) Memurlar çalışma günü süresi içerisinde her halde en fazla on saat çalışabilir.

(3) Esnek zamanlı çalışma şeklinde kurumlar memurlara günlük çalışma sürelerinin başlangıcını ve bitişini belirlemede serbestlik gibi tanıyabildikleri gibi memurlardan bu süreleri sabitlemelerini de isteyebilirler. Çalışma saatleri sabitlenen memurlar bir sonraki sözleşme dönemine kadar bu süreleri değiştiremezler. Çalışma saatlerinin başlangıcı ve bitişi her çalışma günü için aynı olmalıdır. Sabit zaman uygulamasında çalışma saatleri çizelgesi doldurulması zorunlu iken, serbest zaman uygulamasında bu zorunluluk yoktur.

Çalışma saatlerinin değişmesi

MADDE 8- (1) İşin gerektirdiği hallerde Kurum memurun işe daha erken gelmesini veya işten daha geç çıkmasını isteyebilir.

(2) Çekirdek zaman ve esnek zaman kurumlar tarafından bir yıl içerisinde çalışma yoğunluğu, hizmet gerekleri ve personel durumu dikkate alınarak en fazla iki defa değiştirilebilir.

Şahsi işlemler

MADDE 9- (1) Memurlar çekirdek saati içerisinde kurumda bulunmak zorunda olup, doktor randevularını, banka, fatura ve benzeri şahsi işlemlerini esnek zaman içerisinde gerçekleştirmek zorundadır.

Göreve geç gelmek” ile “görevden erken ayrılmak” fiillerinin tespiti

MADDE 10- (1) Kanunun 125 inci maddesinin (A) bendinin (b) alt bendinin uygulanmasında “göreve geç gelmek” fiilinin tespitinde çekirdek zamanın başlangıç saatine, “görevden erken ayrılmak” fiilinin tespitinde çekirdek zamanın bitme saatine ve “görev mahallini terk etmek” fiilinin tespitinde çekirdek zaman dilimine göre değerlendirme yapılır.

Uygulamaya ilişkin örnekler

MADDE 11- (1) Esnek zamanlı çalışmaya ilişkin sabit zaman uygulama örneklerine Ek-2’de yer verilmiştir; ancak kurumlar yürüttükleri hizmetlerin özelliklerine göre ikinci bölüm altında yer verilen hükümlere bağlı kalmak kaydıyla farklı uygulamalar da yapabilir.


3. DEĞİŞKEN ZAMANLI ÇALIŞMA

Değişken zamanlı çalışma esasları

Madde 12- (1) Değişken zamanlı çalışmada memurlar, çalışmalarını kurumları tarafından esnek zaman ve çekirdek zaman olarak iki kısma ayrılan günlük çalışma süresi içerisinde yürütür. Memurların çekirdek zamanda kurumun çalışma ortamında bulunmaları zorunlu iken, esnek zaman içerisinde bu zorunluluk yoktur.
(2) Çekirdek zaman, kanuni günlük çalışma süresi içerisinde en fazla beş saat olacak şekilde; esnek zaman ise çalışma günü süresi içerisinde çekirdek zaman ve öğle dinlenme süresi dışında kalan süreleri kapsayacak şekilde kurumlar tarafından belirlenir. Ancak, öğle dinlenme süresi de esnek zaman olarak belirlenebilir. Günlük çalışma süresinin içerisine öğle dinlenme süresinin dahil edilip edilmeyeceği Kurumun tercihine bağlıdır.

(3) Değişken zamanlı çalışma şeklinde esnek zaman içerisinde günlük çalışma başlangıç ve bitiş saatleri ile çalışma süreleri sabit olmadığı için memurlar “Çalışma Saatleri Çizelgesi” doldurmaz.

Günlük çalışma süresi

MADDE 13- (1) Günlük çalışma süresi kanuni günlük çalışma süresinin başlama saatinden iki saat önce başlar ve bitme saatinden üç saat sonra sona erer.
(2) Memurlar kanuni çalışma süresi kadar çalışmakla birlikte kanuni günlük çalışma süresi kadar çalışmak zorunda değildir. En az çekirdek zaman kadar, en fazla ise on saat olmak üzere memurlar günlük çalışma sürelerini belirleyebilirler.

Çalışma saatlerinin değişmesi

MADDE 14- (1) İşin gerektirdiği hallerde Kurum memurun işe daha erken gelmesini veya işten daha geç çıkmasını isteyebilir.
(2) Çekirdek zaman ve esnek zaman kurumlar tarafından bir yıl içerisinde çalışma yoğunluğu, hizmet gerekleri ve personel durumu dikkate alınarak en fazla iki defa değiştirilebilir.

Şahsi işlemler

MADDE 15- (1) Memurlar çekirdek saati içerisinde kurumda bulunmak zorunda olup, doktor randevularını, banka, fatura ve benzeri şahsi işlemlerini esnek zaman içerisinde gerçekleştirmek zorundadır.
“Göreve geç gelmek” ile “görevden erken ayrılmak” fiillerinin tespiti
MADDE 16 – (1) Kanunun 125 inci maddesinin (A) bendinin (b) alt bendinin uygulanmasında “göreve geç gelmek” fiilinin tespitinde çekirdek zamanın başlangıç saatine, “görevden erken ayrılmak” fiilinin tespitinde çekirdek zamanın bitme saatine ve “görev mahallini terk etmek” fiilinin tespitinde çekirdek zaman dilimine göre değerlendirme yapılır.

3. YOĞUNLAŞTIRILMIŞ ÇALIŞMA

Yoğunlaştırılmış çalışma esasları

MADDE 17- (1) Yoğunlaştırılmış çalışmada memurlar çalışmalarını, kanuni günlük çalışma süresinin başlama ve bitme saatlerine göre kuruma en fazla iki saat erken gelmek veya kurumdan iki saat geç ayrılmak suretiyle yürütebilir ve fazla çalışma yaptıkları süreleri aynı hafta veya bir sonraki hafta içerisinde izin olarak kullanır.

(2) Yoğunlaştırılmış çalışmada öğle dinlenme süresinin belirlenmesi zorunludur. Öğle dinlenme süresi günlük çalışma süresinden sayılmaz.

Günlük çalışma süresi

MADDE 18- (1) Yoğunlaştırılmış çalışmada günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi Kanunun 100 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca tespit edilir.
(2) Memurlar bir günde en fazla on saat çalışabilirler. Memurların günlük çalışma süreleri eşit olabileceği gibi farklı da olabilir.
(3) Yoğunlaştırılmış çalışma şeklinde çalışma saatlerinin başlangıcı ve bitişi her çalışma günü için aynı olmalıdır. Çalışma saatleri sabitlenen memurlar bir sonraki sözleşme dönemine kadar bu süreleri değiştiremezler ve “Çalışma Saatleri Çizelgesi” doldurulması zorunludur.

Yoğunlaştırılmış çalışma şekilleri

MADDE 19- (1) Hesaplama dönemi haftalık veya iki haftalık olmak üzere memurların seçebilecekleri yoğunlaştırılmış çalışma şekilleri sırasıyla şunlardır:
a) 9/80 çalışma saati: Memurun iki haftada dokuz gün seksen saat çalışıp, ikinci haftada bir günü izin olarak kullanmasıdır.
b) 4/40 çalışma saati: Memurun haftada dört gün kırk saat çalışıp, bir günü izin olarak kullanabilmesidir.
c) 4/36-1/4 çalışma saati: Memurun haftada dört günü günde dokuz saatten otuz altı saat ve bir yarım günü dört saat çalışarak kalan yarım günü izin olarak kullanabilmesidir.

Yoğunlaştırılmış çalışma şekilleri arası geçiş

MADDE 20- (1) Memurlar bir çalışma takviminde yılda dört defa aşağıda belirtilen üç aylık periyotlarla iki hafta öncesinden yetkili amirine bildirmek ve uygun bulunması kaydıyla üçüncü fıkrada belirtilen yoğunlaştırılmış çalışma şekilleri arasında geçiş yapma hakkına sahiptir.
· Ocak-Mart
· Nisan-Haziran
· Temmuz-Eylül
· Ekim-Aralık

İzin hakkı

MADDE 21- (1) Zorunlu ve istisnai hallerde memurun talebi yetkili amirin uygun bulması veya yetkili amirin talep etmesiyle izin kullanılan çalışma günü veya saatleri değiştirilebilir. İzin hakkı bir sonraki haftaya devredilemez ve biriktirilerek yıllık izinle birlikte kullanılamaz. Haftası içerisinde kullanılmayan izin hakkı düşer.
(2) Resmi tatil günü izin gününe denk gelen memur yetkili amirin onayı ile izin hakkını sonraki haftalarda kullanabilir. Resmi tatil günleri çalışma günlerine veya çalışma günleriyle birlikte izin gününe denk gelen memur izin hakkını kullanamaz.
(3) Yer değiştirme suretiyle görev yeri değişen veya başka bir kuruma nakli gerçekleşen memur kullanamadığı izin hakkını yeni görev yeri veya naklinin gerçekleştiği Kurumda kullanabilir.
Deneme süresi ve diğer esnek çalışma şekillerine geçiş
MADDE 22- (1) Yoğunlaştırılmış çalışma şeklini tercih eden memur en az üç ay olmak üzere deneme süresine tabi tutulur. Deneme süresi sonunda zaman kayıt sistemi esas alınarak tercih ettiği çalışma saatlerine riayet ettiği anlaşılan memur ile kurum amiri arasında sözleşme imzalanır.
(2) Deneme süresi sonunda yoğunlaştırılmış çalışma şeklinin tercih edilen çalışma sürelerini uygulamada başarısız olduğu anlaşılan memurlar kanuni çalışma sürelerine geri dönerler veya diğer esnek çalışma sürelerine geçebilirler.


4. HESAPLAMA DÖNEMİ, ÇALIŞILMIŞ VE ÇALIŞILMAMIŞ SAYILAN SAATLER, ESNEK İZİN VE EKSİK ÇALIŞMA SAATLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Hesaplama dönemi

MADDE 24- (1) Esnek zamanlı çalışma ve değişkenli zamanlı çalışmada hesaplama dönemi dört hafta, yoğunlaştırılmış çalışmada bir veya iki hafta üzerinden hesaplanmaktadır.
(2) Hesaplama döneminde; memurların çalıştıkları toplam süre, zaman kayıt sistemi üzerinden günlük çalışma saatleri toplanarak bulunur. Memurların bu süre içerisinde yaptıkları toplam çalışma saati, kanuni çalışma süresinden fazla olabileceği gibi, eksik de olabilir.

Çalışılmış ve çalışılmamış sayılan saatler

MADDE 25- (1) Memurlar bir göreve bağlı kurum dışı görevlendirmelerde, yıllık izin, hastalık izni, mazeret izni, sendika izni ile resmi tatil günlerinde geçen sürelerde esnek zaman ve değişken zamanlı çalışmada kanuni günlük çalışma süresi kadar yoğunlaştırılmış çalışmada günlük çalışma süresi kadar çalışmış sayılır.
(2) Memurlar, esnek zaman ve değişken zamanlı çalışma şekilleri için çekirdek zaman içerisinde, yoğunlaştırılmış çalışma şekli için günlük çalışma süresi içerisinde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle kurumun çalışma ortamında bulunamadığı sürelerde çalışmış sayılır.
(3) Zorunlu ve istisnai hallerde Kurumun çalışma ortamında bulunmama hallerinde bulunulmayan süreler çalışılmış sayılır.
(4) Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen çalışılmış sayılan saatler haricinde Kurumun çalışma ortamında bulunmama halinde bu süreler çalışılmamış sayılır.

Esnek izin hakkının kazanılması ve kullanılması

MADDE 26 (1) Memurlar bir hesaplama döneminde 657 sayılı Kanunun 178 nci maddesinin (B) bendinin birinci fıkrasında yer alan fazla çalışma izni dışında isteğe bağlı fazla çalışma yaparak esnek izin hakkı kazanabilirler. Esnek izin hakkı elde etmek için fazla çalışma yapılmasına izin verilip verilmeyeceği hususunun Kurum tarafından sözleşme içeriğinde belirtilmesi zorunludur.
(2) Sözleşme içeriğinde esnek izin hakkının kullanılmasına yer verilmesi halinde bir hesaplama döneminde en fazla sekiz saat isteğe bağlı fazla çalışma yapılmasına izin verilir ve bir sonraki hesaplama dönemine esnek izin olarak kullanılmak üzere devredilebilir. Esnek izinler yarım gün veya tam gün şeklinde kullandırılabilir.
(3) İzin talepleri için yazılı ya da elektronik ortamda başvuruda bulunulabilir. Bu taleplere en geç iki iş günü içerisinde olumlu ya da olumsuz olarak cevap verilmelidir.
(4) Kullanılmasına izin verilmeyen esnek izin saatleri ile sekiz saatten fazla olan çalışma saatleri kaybedilmiş sayılacaktır.
(5) Yer değiştirme suretiyle görev yeri değişen veya başka bir kuruma nakli gerçekleşen memur esnek izinleri yeni görev yeri veya naklinin gerçekleştiği kurumda kullanabilir.

Eksik çalışma saatleri, devredilmesi ve telafi edilmesi

Madde 27- (1) Yönetmeliğin 25 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında memurların çalışılmamış sayılan saatleri eksik çalışma saatleri olarak kabul edilir ve bir sonraki hesaplama dönemine en fazla yedi saat eksik çalışma devredilebilir.
(2) Bir sonraki hesaplama döneminde birinci fıkra kapsamında eksik çalışma saatleri telafi edilmek zorundadır. Cumartesi günü çalışma günü olarak belirlenebilir.
(3) Yer değiştirme suretiyle görev yeri değişen veya başka bir kuruma nakli gerçekleşen memur eksik çalışma saatlerini yeni görev yeri veya naklinin gerçekleştiği Kurumda tamamlamak zorundadır.

Devredilmesi gereken sürenin aşımı

Madde 28- (1) Devredilmesi gereken eksik çalışma saatlerinin Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrada belirtilen süreden fazla olması halinde zaman kayıt sistemi üzerinden durum hem memura hem de yetkili amirine elektronik ortamda bildirilir.
(2) Eksik çalışma saatleri süre aşımında mazeret halleri memur tarafından yazılı olarak yetkili amire bildirilir ve Yönetmeliğin 25 inci maddesi kapsamında değerlendirilir.
(3) Mazeretleri kabul edilen memurların bir sonraki hesaplama dönemine birinci fıkrada belirtilen süreyi aşan saatler devredilmez. Mazeretleri kabul edilmeyen memurlar için ise devir süresini aşan çalışma saatleri bir sonraki hesaplama dönemine devrilir..
(4) Üçüncü fıkra kapsamında devredilen eksik çalışma saatleri için Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.
(5) Dördüncü fıkra hükmünün memurlar tarafından her halde uygulanmaması durumunda sözleşmeleri feshedilir.

Esnek izin ve eksik çalışma saatlerinden istisna çalışma şekli
Madde 29- (1) Dördüncü bölüm altında yer verilen çalışma şekilleri kapsamında esnek izin hakkının kazanılması ve kullanılması ile eksik çalışma saatleri, devri ve telafisi, esnek ve değişken çalışma şekilleri için uygulanabilir iken, yoğunlaştırılmış çalışma şekli için uygulanamaz.


5. UZAKTAN ÇALIŞMA

Uzaktan çalışma esasları

MADDE 30- (1) Uzaktan çalışmada memurlar çalışmalarını, kurumun çalışma ortamı dışında, kanuni günlük veya haftalık çalışma sürelerine bağlı kalmaksızın bilişim sistemi üzerinden yürütür. Ancak, bir projenin gerçekleştirilmesi ya da geçici süreli bir görevin yerine getirilmesi amacıyla tayin edilen sürede teslim edilmek kaydıyla yetkili amir tarafından verilen görevler uzaktan çalışma kapsamında bilişim sistemi kullanılmadan da yerine getirilebilir.
(2) Uzaktan çalışmanın ne kadar süreyle, haftada kaç gün ve nasıl yapılacağı hususlarını yetkili amir ile memur birlikte belirler. Memurlar, haftanın hangi günlerinde uzaktan çalışacaklarını bir hafta önceden yetkili amire bildirir. Yetkili amir, memurların uzaktan çalışacakları günleri hizmet ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak koordine eder ve memurların talep etmeleri halinde uzaktan çalışma yapılacak günleri değiştirebilir.
(3) Uzaktan çalışma yurt içi veya yurt dışında yürütülebilir. Ancak, kurumlar uzaktan çalışılacak yer konusunda coğrafi olarak sınırlama getirebilir.
(4) Uzaktan çalışma için gerekli donanım kurumlar tarafından temin edilir, bakım ve onarımı yapılır. Memur kendi donanımını kullanmak isterse, aksi kararlaştırılmadığı müddetçe bakım ve onarımından kendisi sorumludur. Engelli çalışanların uzaktan çalışmayı yürütmesini sağlamak için ilave donanıma ihtiyaç olduğu takdirde temin edilmesi, bakımı ve onarımından Kurum sorumludur.
(5) Uzaktan çalışmada memur yetkili amiriyle, elektronik belge yönetim sistemi, e-posta, video konferans veya telefon yoluyla yetkili amiriyle iletişim kurabilir. Gerektiği takdirde yetkili amir uzaktan çalışma yapılan ortam ve memuru denetleyebilir.

Uzaktan çalışma şekilleri

MADDE 31- (1) Uzaktan çalışma düzenli ve düzensiz olmak üzere iki şekilde yerine getirilmektedir.
a) Düzenli uzaktan çalışma: Genel olarak metin, rapor ve benzeri belgelerin hazırlanmasının gerektiği, elektronik belge yönetim sistemini kullanıldığı veya çalışmanın kurumun çalışma ortamında bizzat bulunmak suretiyle yürütülmesi zorunluluğu olmadığı işlerde yapılan uzaktan çalışmadır.
b) Düzensiz uzaktan çalışma: Tabi afetlerde, salgın hastalıklar, olumsuz hava koşullarında, olağanüstü hal ve hizmet sunumuna engel teşkil eden diğer hallerde kamu hizmetlerinin kesintisiz sunumunu sağlama amacıyla yapılan uzaktan çalışmadır.

Uzaktan çalışanlara yasak olan fiiller

MADDE 32- (1) Uzaktan çalışan memurların;
a) Uzaktan çalışma donanımını görev ve hizmet gerekleri dışında kullanması,
b) Kendilerine tahsis edilen resmi belge, araç ve gereçleri üçüncü kişilere kullandırması,
c) Bilişim sistemi şifresini üçüncü kişilerle paylaşması veya işleri bu kişilere yaptırması,
ç) Resmi belgeleri ve yazıları bilişim sistemi arşivi dışında başka ortamlara depolaması ve internet tabanlı veri depolama sitelerine kaydetmesi,
yasaktır.


6. KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA

Kısmi zamanlı çalışmaya ilişkin esaslar

MADDE 33- (1) Kısmi zamanlı çalışma, hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç veya engelli bakım yükümlülüğü bulunan memurlar bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla yazılı başvuruda bulunmaları üzerine, bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde kanuni çalışma sürelerinden daha az süreyle çalışmalarını yürütürler.
(2) Bu çalışma şeklinde çalışma saatleri kalıcı bir şekilde azaltılabildiği gibi geçici süreli de azaltılabilir.
(3) Memurlar anne, baba, eş, çocuk veya kardeşlerinin kaza veya geçirdiği bir hastalık neticesinde belirli bir süre tedaviye ihtiyaç duyması nedeniyle ya da yaşlı ve bakıma muhtaç anne veya babaları için yılda en fazla iki ay süreyle günde beş saat çalışır.
(4) İlgili mevzuatına göre alınmış geçerli engelli sağlık kurulu raporuna göre;
a) % 40 ile % 90 arasında engellilik oranına sahip bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş veya çocukları bulunan ve memurlar günde altı saat süreyle,
b) % 90 ve üzerinde engellilik oranına sahip bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş veya çocukları bulunan memurlar günde beş saat süreyle,
çalışır.
(5) Memurlar çalışma sürelerini, öğle dinlenme süresinde de çalışarak tamamlayabilir.
(6) Kısmi zamanlı çalışma şeklinde çalışılacak sürelerin gün içerisindeki dağılımını memurun tercihi dikkate alınarak yetkili amir belirler.
(7) Kanuni günlük çalışma süresinin bir saat öncesi ile öğle dinlenme arasının başlangıcı veya öğle dinlenme arasının bitişi ile kanuni günlük çalışma süresinin bitişinin bir saat sonrası arasında olmak kaydıyla memurun günlük çalışma süresine ilişkin iki tercih hakkı bulunmaktadır.

Sağlık raporuna ilişkin esaslar

MADDE 34- (1) Aynı kişiye ait sağlık kurulu raporuna istinaden kısmi zamanlı çalışma hakkından yalnız bir memur faydalanabilir.
(2) Dördüncü fıkra kapsamında kısmi zamanlı çalışan memurular, durumlarının devam ettiğini gösteren belgeleri her yıl ocak ayı içerisinde kurumlarına vermek zorundadır.

Kısmi zamanlı çalışma ile diğer esnek çalışma şekilleri arası geçiş

MADDE 35- (1) Diğer esnek çalışma şekilleri kapsamında çalışmaktayken kısmi zamanlı çalışma şekline geçmek isteyen memurlar için Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkra hükmü uygulanmaktadır.
(2) Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında çalışan memurlar diğer esnek çalışma şekillerine geçmek için başvuruda bulunabilirler.
(3) Bir yıl içerisinde kısmi zamanlı çalışma ile diğer esnek çalışma şekilleri arasında bir defaya mahsus geçiş hakkına izin verilir. Ancak diğer esnek çalışma şekilleri kapsamında çalışmaktayken Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına geçiş yapan memurlar, çalışma sürelerinin bitiminde tabi oldukları bir önceki esnek çalışma şeklinde çalışmaya devam edebilirler.

Mali ve özlük haklar

MADDE 36- (1) Kısmi zamanlı çalışan memurların yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeleri hariç malî haklar ile sosyal yardımları ile özlük haklarına dokunulmaz.

Sona erme halleri

MADDE 37- (1) Memur;
a) Kanuni çalışma süresine geri dönmek istemesi,
b) Diğer esnek çalışma şekillerine geçmek istemesi,
c) Görevden uzaklaştırılması,
ç) Disiplin cezası verilmesi,
d) Durumlarının devam ettiğini gösteren belgeyi ibraz etmemesi,
hallerinde kısmi zamanlı çalışma kapsamında çalışma hakkını kaybeder.
(2) Memur birinci fıkranın (a) bendinden yetkili amirine bildirim yapmak kaydıyla faydalanabilir.

İstisna tutulan yönetmelik hükümleri

MADDE 38- (1) Kısmi zamanlı çalışma şekli kapsamında çalışacaklar için bu Yönetmeliğin uygun kadroların tespiti, duyurulması, genel ve özel şartlar, müracaat ve müracaatın değerlendirilmesi, sözleşme ve eğitime ilişkin hükümleri uygulanmaz.


7. AKADEMİK EĞİTİM AMAÇLI ÇALIŞMA

Akademik eğitim amaçlı çalışma esasları

MADDE 44- (1) Memurlara üniversitelerde veya eğitim enstitülerinde yüksek lisans veya doktora eğitimleri için eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere, durumlarını belgelendirmek ve yazılı başvuru yapmak kaydıyla haftada en fazla üç gün günde iki saat veya haftada en fazla iki gün günde üç saate kadar izin verilir.
(2) İzin verilecek gün ve saatler ile bu izinlerin hangi günler ve saatlerde telafi edileceğine ilişkin “Çalışma Saatleri Çizelgesi”nin doldurulması gereklidir.
(3) Telafi edilecek çalışma saatleri kanuni günlük çalışma süresinin başlama saatinden iki saat önce başlar ve bitme saatinden üç saat sonra sona erer. Öğle dinlenme süresi yetkili amirin onayı ile izinlerin telafisi için kullanılabilir.
(4) Akademik eğitim amaçlı çalışmadan faydalanan memurların diğer esnek çalışma şekillerinden faydalanma hakkı yoktur.

Akademik eğitim amaçlı çalışma şekilleri

MADDE 45- (1) Akademik eğitimli çalışmada verilen izin ve telafi saatlerine ilişkin memurun iki tercih hakkı vardır:
a) 2/6: Günde iki saat haftada üç güne kadar toplam altı saat iznin verildiği, diğer iki gün içinde günde üç saate kadar çalışılarak izinlerin telafi edildiği çalışma şekli.
b) 3/6 Günde üç saat, haftada iki güne kadar iznin verildiği, diğer üç gün içinde günde iki saate kadar çalışılarak izinlerin telafi edildiği çalışma şekli.

Akademik eğitim amaçlı çalışma ile diğer esnek çalışma şekilleri arası geçiş

MADDE 46- (1) Memurlar, akademik eğitim amaçlı çalışmadan diğer esnek çalışma şekillerine, diğer esnek çalışma şekillerinden kademeli emekliliğe geçiş yapabilirler.
(2) Bir yıl içerisinde akademik eğitim amaçlı çalışma ile diğer esnek çalışma şekilleri arasında bir defaya mahsus geçiş hakkına izin verilir.

Sona erme halleri

MADDE 47- (1) Memurun;
a) Kanuni çalışma süresine dönmek istemesi,
b) Diğer esnek çalışma şekillerine geçmek istemesi,

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x